Niềm tin son sắt

Thứ Sáu, 12/02/2021, 17:46 (GMT+7)

Xuân 2021 - Mùa Xuân này Đảng ta bước sang tuổi 91. Gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, có lúc vận mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng với bản lĩnh cách mạng của Đảng, kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng dẫn đường, được nhân dân yêu quý, ủng hộ, che chở, giúp đỡ, lại có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, Đảng ta đã cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt nhân dân ta vững bước tiến lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trọn vẹn thành quả của cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta đã dày công vun đắp, xây dựng cho đến hôm nay. 

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chia sẻ niềm vui về thành công của đại hội.  																	Ảnh: THU PHƯƠNG
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chia sẻ niềm vui về thành công của đại hội. Ảnh: THU PHƯƠNG

Lần giở trang sử vẻ vang của Đảng ta từ mùa Xuân 1930 (Đảng ta thành lập) đến mùa Xuân 2021 này, 91 năm với những cột mốc lịch sử Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân, dân tộc làm cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thật hào hùng, kỳ diệu: Đảng 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 giành thắng lợi từ tay thực dân, phong kiến, mở ra một thời kỳ mới của lịch sử dân tộc - thời kỳ độc lập, tự do, nhân dân ta được làm chủ đất nước. 24 tuổi Đảng, Bác Hồ tiếp tục lãnh đạo quân và dân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, quét sạch thực dân Pháp ở miền Bắc; xây dựng miền Bắc hậu phương vững mạnh cho giải phóng miền Nam. 45 tuổi Đảng ta đã làm thế giới kinh ngạc, khâm phục tư tưởng của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”,  “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, để đến ngày 30.4.1975, lá cờ bách chiến, bách thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đưa non sông ta thu về một mối. 

Hôm nay đất nước ta là một nước độc lập, tự do, nhân dân ta được sống trong hòa bình, xây dựng, kiến thiết đất nước. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta đã nêu rõ: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”. Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ quốc tế với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc… tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sau 35 năm Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từng ngày thay da đổi thịt, nhịp sống sôi động, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; đặc biệt đồng bào các dân tộc ở miền núi, vùng nông thôn đói nghèo, lạc hậu đang bị đẩy lùi… Sức sống mới của cả dân tộc ta đang vươn lên như mùa Xuân. 

Mùa Xuân này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa 52 năm. Đảng ta, nhân dân ta đã và đang tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và tư tưởng của Người: “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đảng ta tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” nhằm làm cho tổ chức Đảng ta trong sạch, vững mạnh, để mỗi đảng viên thật sự là người “đầy tớ” trung thành của nhân dân. 

 Đón một mùa Xuân mới đang về, dân tộc ta, nhân dân ta đang chờ đón Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với một niềm tin son sắt, quyết đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tùy bút Nhà văn Đặng Quang Vượng

.