Như dòng Lô không ngừng chảy…

Chủ Nhật, 11/02/2018, 08:00 (GMT+7)

Xuân 2018 -  Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự đổi mới về tư duy, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố đạt được những kết quả ấn tượng, tạo đà vươn tới những tầm cao, như dòng Lô không ngừng chảy giữa lòng thành phố “trẻ”!

Lãnh đạo thành phố Hà Giang tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Giáo dục cộng đồng.
Lãnh đạo thành phố Hà Giang tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Giáo dục cộng đồng.

Năm qua, thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong bối cảnh đan xen giữa khó khăn và thuận lợi. Khó khăn do nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân... Nhưng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý và sự quyết tâm của các phòng, ban, xã, phường, sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm, cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm trên 76%; công nghiệp - xây dựng trên 18%; nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm trên 5,7%. Thu ngân sách đạt 360 tỷ đồng, trong đó thuế và phí đạt trên 343 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.423 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 2.886 tỷ đồng, tăng gần 6,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt trên 504 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong số 52 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố giao, có 21 chỉ tiêu vượt, chiếm hơn 40%; 28 chỉ tiêu đạt 100%, chiếm gần 46%...

Chủ tịch UBND thành phố ký Giao ước thi đua năm 2018 với lãnh đạo 8 xã, phường.
Chủ tịch UBND thành phố ký Giao ước thi đua năm 2018 với lãnh đạo 8 xã, phường.

 

Lung linh đêm thành phố trẻ
Lung linh đêm thành phố trẻ

Tuy nhiên, thành phố cũng nhận thấy: Kết quả đạt được còn hạn chế, kinh tế phát triển nhưng chưa có nhiều đột phá; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH còn thiếu, yếu; các sản phẩm chủ lực của địa phương chưa đa dạng, sản lượng ít. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc phát triển kinh tế vùng động lực còn lúng túng trong triển khai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư...

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2018 đối với thành phố hết sức nặng nề, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tính chất quyết định, tạo nền tảng và tiền đề vững chắc cho sự phát triển. Những thành quả đạt được năm vừa qua là cơ sở, tiền đề để thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm mới với chủ đề: “Tiếp tục thực hiện kỷ cương văn minh đô thị; nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch” và mục tiêu: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết khai thác tiềm năng, thế mạnh, duy trì đạt mức tăng trưởng cao và ổn định; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng du lịch theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng, phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, thu hút đầu tư phát triển và phát huy vai trò vùng động lực. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thành phố Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2018.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang

 

.