Hun đúc ý chí thoát khỏi huyện nghèo

Thứ Sáu, 09/02/2018, 09:54 (GMT+7)

Xuân 2018 - Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đề ra, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã tập trung lãnh, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Qua đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đưa nền kinh tế huyện Xín Mần tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng, AN - QP được giữ vững.

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng và duy trì nề nếp quy chế làm việc, đổi mới mạnh mẽ việc triển khai nghị quyết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2017, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã quyết liệt chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng cấp trên. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4, 5 của BCH T.Ư Đảng khoá XII; chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; kế hoạch về công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2017.

Xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích và liên hệ sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn học tập, nghiên cứu với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Từ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở từng chi, Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai tốt Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng được BTV Tỉnh ủy ban hành năm 2017. Ngoài ra, thường xuyên quan tâm nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng trong đời sống sản xuất và nét đẹp văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dân Xín Mần làm đường Đại đoàn kết.
Nhân dân Xín Mần làm đường Đại đoàn kết.

Đặc biệt, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn và phát huy tốt vai trò cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong công tác đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2017, các chi, Đảng bộ trực thuộc đã kết nạp được 314/250 đảng viên (đạt 125,6% kế hoạch; đảng viên nông thôn: 149 đồng chí, nữ nông thôn: 29 đồng chí). Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 tuổi Đảng cho 85 đồng chí. BTV Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo, phân công và ban hành các quyết định về thành lập các Ban Chỉ đạo Đại hội: Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022, do đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ rà soát cán bộ nghỉ công tác theo quy định đối với cán bộ công tác vùng đặc biệt khó khăn và Nghị định 108/CP, giai đoạn 2017 - 2020 do đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy làm Tổ trưởng. Trong năm 2017, Tổ đã rà soát có 37 cán bộ thuộc các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn nghỉ công tác theo quy định.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Xín Mần.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Xín Mần.

Dưới sự lãnh,  chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của BTV, BCH Đảng bộ huyện, công tác xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nền kinh tế của huyện tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 43.008 triệu đồng, đạt 111,3% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó nổi bật là phát triển chăn nuôi gia súc theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh với số vốn giải ngân cho 476 hộ dân, đạt trên 36 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị chăn nuôi chiếm 34% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển kinh tế biên mậu ngày càng khởi sắc, huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, phát triển chợ các xã biên giới, lối mòn gắn với khu dân cư biên giới. Một trong thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế đó là thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho xây dựng cơ bản và an sinh xã hội với tổng nguồn vốn thu hút đạt 5,04 tỷ đồng. Tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế từ các doanh nghiệp ngoài huyện, điển hình như: Công ty Cổ phần Tây Bắc, Tập đoàn TH True Milk, Công ty Cổ phần Hào Hưng,… Tổng số vốn của các doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn 1.524,63 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Đạt được những kết quả trong năm qua là sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã chủ động nắm bắt và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn, chọn đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo. Chính quyền từ huyện đến cơ sở năng động trong công tác chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng thành kế hoạch để tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, sẽ là tiền đề vững chắc để tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, tập trung bám sát sự chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nhất là nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm đưa Xín Mần thoát khỏi huyện nghèo trong những năm tiếp theo.

Vàng Seo Cón

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Xín Mần

 

.