Quản lý, điều hành ngân sách ở thành phố

Thứ Hai, 11/02/2019, 09:35 (GMT+7)

Xuân 2019 - Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, công tác quản lý, điều hành ngân sách đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước, đã tạo chủ động cho các đơn vị.

Trụ sở Chi cục Thuế thành phố.
Trụ sở Chi cục Thuế thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ thu, chi ngân sách vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do Chính phủ cắt giảm chi tiêu công và miễn giảm, gia hạn nộp thuế, cho giãn nợ, miễn thuế thu nhập đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khó khăn về tài chính... từ đó có những sắc thuế chưa thu đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao, đặc biệt việc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Với vị thế đơn vị hành chính - trung tâm chính trị của tỉnh, nhu cầu kinh phí của thành phố rất lớn, nhưng thực tế cho thấy, thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 dự toán giao theo định mức còn thấp, chưa đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, hàng năm thành phố phải bổ sung thêm từ nguồn chi khác, nguồn dự phòng, nguồn vượt thu… nhưng một số đơn vị vẫn thiếu kinh phí hoạt động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố.

Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2018.
Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2018.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, xã, phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về phát triển KT-XH và chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; có kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ thu và chủ động khai thác các nguồn thu. Đề ra các giải pháp cụ thể, tạo nguồn thu vững chắc như: Thực hiện tốt cơ chế, chính sách của tỉnh, thành phố để thu hút mọi thành phần kinh tế đến đầu tư; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát việc đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và tình hình tài chính của doanh nghiệp để chống thất thu. Tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời thu các khoản phải nộp theo kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý nợ đọng thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách thuế. Đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trong điều kiện nguồn kinh phí cho phát triển KT-XH còn hạn hẹp, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, đồng thời tự cân đối trong dự toán và nguồn tăng thu để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong hội họp, văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, mua sắm tài sản, tiêu hao nhiên liệu; quản lý việc sử dụng tài sản công, chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng thông qua công tác kiểm soát chi, quyết toán các khoản chi từ ngân sách...

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ phát triển KT-XH, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thành phố đang tập trung đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách tập trung phát triển cơ sở hạ tầng theo định hướng của thành phố, đặc biệt những địa bàn có tiềm năng, khả năng kích hoạt các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.