Công tác Tư pháp sau một năm nhìn lại

Thứ Bảy, 02/02/2019, 07:23 (GMT+7)

Xuân 2019 - Năm 2018, được xác định là năm bản lề của nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2015-2020 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa quan trọng để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đã đề ra. Với ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm, ngành Tư pháp tỉnh đã tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Cục Tư pháp châu Vân Sơn (Trung Quốc) và lãnh đạo Sở Tư pháp trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong năm mới 2019.                 Ảnh: Hoàng Ngọc
Lãnh đạo Cục Tư pháp châu Vân Sơn (Trung Quốc) và lãnh đạo Sở Tư pháp trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong năm mới 2019. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện bài bản, khoa học, có trọng tâm với các giải pháp thực hiện phù hợp, góp phần phục vụ tốt yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của địa phương: Trong chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo quyết liệt thực hiện 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và hoàn thành đúng thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ngành xác định là trọng tâm, qua việc  đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho tỉnh ban hành 41 văn bản QPPL; chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL ngày càng được nâng cao, chú trọng vào tính đồng bộ và khả thi của văn bản; công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tiến hành thường xuyên, qua đó đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời thay thế, bãi bỏ những văn bản pháp luật hết hiệu lực, chưa phù hợp quy định; công tác tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản cơ bản đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng... Các nhiệm vụ trên đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động KT - XH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, ngành Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai có trọng tâm, đổi mới về nội dung và hình thức, mở rộng về đối tượng tuyên truyền đa dạng, phong phú; chú trọng vào việc phổ biến các văn bản QPPL mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL ngày càng được nâng cao đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đã tổ chức PBGDPL trực tiếp được 20.037 cuộc cho 984.537 lượt người; tổ chức 159 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 28.611 lượt người tham gia. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tập trung vào các vụ việc cụ thể, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhóm người yếu thế trong xã hội. Bước đầu triển khai có hiệu quả Luật TGPL sửa đổi; tại tỉnh  đã thực hiện được 1.428 vụ việc TGPL. Công tác hành chính tư pháp, đặc biệt là triển khai áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với triển khai Luật hộ tịch đạt nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, việc đăng ký và quản lý hộ tịch, khai sinh, kết hôn dần đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý dân cư, quản lý xã hội; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia các dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính về công tác tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp…

Những kết quả trên đã góp phần thiết thực vào những thành tựu chung của địa phương, nhờ đó mà vai trò của công tác Tư pháp trong đời sống chính trị ngày càng được khẳng định. Trong điều kiện hiện nay, khi ngành được giao thêm những nhiệm vụ mới, các nhiệm vụ hiện tại yêu cầu ngày một cao, chuyên môn sâu hơn, toàn diện hơn, do đó trong thời gian tới Ngành Tư pháp quyết tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau: Tiếp tục đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố trong hoạt động của ngành. Chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phát động phong trào thi đua của ngành bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh, của ngành.  Quan tâm hơn nữa tới các lĩnh vực như theo dõi thi hành pháp luật, tham mưu quản lý Nhà nước về bồi thường nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ngành để kịp thời chấn chỉnh sai sót và xử lý vi phạm nếu có ngay tại cơ sở.

LẠI THỊ HƯƠNG (Giám đốc Sở Tư pháp)

.