Kiên định, tỉnh táo trước mọi luận điệu của thế lực thù địch và phần tử cơ hội

Thứ Sáu, 02/07/2021, 16:23 (GMT+7)

BHG - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu ra là: “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, kiên định con đường và mục tiêu Đảng đã đề ra.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Trong thời đại ngày nay, hội nhập quốc tế là xu thế chung của nhân loại, cách mạng công nghệ lần thứ tư mau chóng được áp dụng để phát triển và khơi dậy năng lực sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thì lĩnh vực truyền thông đang được các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng triệt để. Với một không gian mở, mạng lưới đa dạng, đa chiều tràn ngập để truyền bá những quan điểm, cách sống… theo nhiều xu hướng, nhiều phương thức khác nhau cần được nhận biết. Trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận đang trực diện đối mặt với những luận điệu xuyên tạc công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng với nhiều chiêu trò.

Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”. Chúng tập trung vào những vấn đề cốt lõi thuộc về quan điểm, đường lối. Đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; về vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Xuyên tạc, gây hoài nghi công cuộc đổi mới vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN để đi đến làm xói mòn, giảm niềm tin vào con đường và mục tiêu cách mạng. Đó là âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng tập trung tấn công vào mặt trận tư tưởng, lý luận, xem là “mũi đột phá” hòng gây hoang mang, dao động làm rối loạn về mặt tư tưởng, tạo ra những “khoảng trống” về niềm tin để luồn hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng dân tộc cực đoan… thấm dần vào trong xã hội. Từ đó bọn cơ hội chính trị lợi dụng, luồn lách leo cao, tạo thời cơ nhằm chuyển hóa dần trong nội bộ đi đến xóa bỏ CNXH bằng “cách mạng màu”…

Bởi vậy, khi quán triệt để đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống phải tập trung làm rõ những quan điểm cơ bản mà Đại hội nêu ra, để cán bộ và đảng viên cũng như quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, trở thành ý thức tự giác để “tự vệ” và phản bác lại các quan điểm sai trái. Phải nêu rõ và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây và chống trên mặt trận tư tưởng, lấy xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả không mơ hồ và dao động. Tỉnh táo đề phòng trước mọi diễn biến của tình hình nhất là khi mà những suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống đang hằng ngày diễn ra trong nội bộ, trong xã hội ở trong nước; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội bằng mọi cách với nhiều thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn lợi dụng mặt trận tư tưởng, lý luận để ra đòn chống phá.

Cần kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện “a dua”, “cơ hội chính trị”, không dám nói rõ chính kiến, bị động, hoặc chỉ hô hào chung chung, chứ không dám đương đầu đấu tranh hoặc không biết đấu tranh bằng cách nào vì thiều cơ sở lý luận và thực tiễn, thiếu bản lĩnh. Diễn biến tư tưởng không bất luận lúc nào, ở đâu; cần nhớ rằng trong điều kiện bình thường nếu chúng ta chủ quan lơ là, hoặc say sưa với phô trương thành tích một chiều mà mất cảnh giác thì chính lúc đó kẻ địch lợi dụng “tự diễn biến” trong nội bộ, những diễn biến phức tạp trong xã hội, những mặt yếu kém trong công tác quản lý… tạo nên những tình huống bất thường, những biến động về kinh tế - xã hội… dẫn đến sự phân tâm, hoang mang, gây mất niềm tin trong xã hội. Lúc đó nếu bị động, không vững vàng, tỉnh táo sẽ mất phương hướng xử lý từ trong nội bộ, trong một bộ phận cán bộ có trách nhiệm làm rối lên, dẫn đến mất đoàn kết, thậm chí chia rẽ bè phái, tạo thời cơ cho kẻ địch tấn công dẫn đến hậu quả khó lường. Đó là bài học nhãn tiền, nên trong quá trình quán triệt Nghị quyết Đại hội phải nêu rõ và hết sức lưu ý việc này.

Vì vậy khi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung vào nhiều vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không được xem nhẹ vấn đề về quan điểm tư tưởng của Đảng, về âm mưu chống phá của kẻ thù. Từ đó để cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đến đội ngũ đảng viên và toàn dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, dù ở cương vị nào cũng phải thường xuyên cảnh giác và quan tâm đến việc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, ngăn chặn kịp thời biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên.

Vai trò của các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan và phương tiện truyền thông trên mặt trận tuyên giáo, mặt trận tư tưởng hết sức quan trọng. Nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, lý luận phải thường xuyên được coi trọng; phải tìm mọi cách để phát huy vai trò trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận từ trong nội bộ, đến mọi lực lượng đông đảo, để mọi người ở khắp mọi nơi đều tham gia vào mặt trận này.

Con đường cách mạng và công cuộc đổi mới đang đòi hỏi sự tìm tòi sáng tạo, sự dấn thân và ý chí nghị lực để vươn tới mục tiêu. Trong quá trình đó, một mặt phải kiên định vững vàng nhưng không cố định, cứng nhắc; mặt khác luôn đổi mới, sáng tạo nhưng không được “chệch hướng”. Thực tiễn luôn vận động và phát triển, theo đó lý luận cũng phải luôn phát triển và điều chỉnh để phù hợp. Trên trận địa tư tưởng, các thế lực thù địch cũng nắm bắt được sự vận động này nên chúng cũng tìm cách đưa ra các chiêu bài, những luận điệu và cách thức chống phá thích hợp. Vì thế cách tốt nhất là công tác tư tưởng chính trị không thể “lý thuyết suông” mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị, cùng với việc hiểu đúng, làm rõ, lý giải những vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới hiện nay để công khai thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, kịp thời và đúng đối tượng với phương thức phù hợp nhằm phản bác lại những thông tin bịa đặt, lừa đảo, bóp méo sự thật. Cuộc đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không có trận địa, không có ranh giới rõ ràng mà nó len lõi trong nội bộ. Công tác tư tưởng phải chủ động, phải tỉnh táo bằng mọi cách tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội, củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ, kiên định và vững vàng trước mọi tình huống, làm thật tốt nhiệm vụ trọng tâm như Đại hội Đảng đã đề ra.

TS. Đặng Duy Báu

.