Hà Giang

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

09:48, 08/04/2021

Không là ngoại lệ, tiếp theo các hoạt động chống phá Đại hội XIII Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung vào chống phá công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một nội dung mà chúng đang khoét sâu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cuộc bầu cử.

Đằng sau mưu đồ đen tối

Chúng tung ra những luận điệu hết sức sai trái, gieo rắc sự hoài nghi về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trên một vài trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tung ra những bài viết, bài phỏng vấn cho rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ là “màn kịch” do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo diễn; là cuộc bầu cử “không chính danh”. Chúng cho rằng nếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cuộc bầu cử sẽ “mất dân chủ”, trở thành “dân chủ hình thức”... Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, chúng cho rằng cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 5-10% là quá ít và đưa ra đòi hỏi số lượng ĐBQH là người trong Đảng với số lượng ĐBQH là người ngoài Đảng phải là 50-50. Chúng kiến nghị phải loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi cơ chế bầu cử theo hướng tự do như các nước tư bản chủ nghĩa... 

Điểm qua như vậy để thấy các thế lực thù địch, phản động đang bày ra mọi thủ đoạn, chiêu trò hòng phá hoại cuộc bầu cử. Mưu mô thâm hiểm của chúng là cài cắm vào các cơ quan của Quốc hội và HĐND những “mầm mống dân chủ” để từng bước biến nghị trường thành diễn đàn nhằm thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hòng làm ta suy yếu từ bên trong dẫn đến sụp đổ theo kiểu “mối đục chân tường”.

Thực chất của các chiêu trò ấy nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Cho dù có tinh vi, biến ảo tới đâu đi chăng nữa các thế lực thù địch, phản động cũng không thể phủ nhận được thực tế.

Giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác bầu cử

Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021; là đợt sinh hoạt dân chủ rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mục tiêu của cuộc bầu cử là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN – Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo bầu cử là hoàn toàn đúng Hiến pháp. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thực tế đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng không hề làm mất đi tính dân chủ, mà đó chính là cơ sở để bảo đảm mở rộng dân chủ, để cử tri thực hiện tốt nhất quyền lợi, nghĩa vụ của mình sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. 

Để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn, kế hoạch; Bộ Chính trị đã ra chỉ thị lãnh đạo. Việc phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu được tính toán kỹ lưỡng, khoa học bảo đảm sự phù hợp, tính đại diện cao cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội và các vùng miền trong cả nước. Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được các Bộ, ban, ngành, địa phương tiến hành đúng tiến độ; các khâu, các bước trong quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch. 

Chúng ta không ngăn cấm, cản trở công dân tự ứng cử, nhưng người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn cơ bản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Như vậy, cho dù các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có tung hô, tô vẽ đến đâu đi chăng nữa thì các “nhà dân chủ” ứng cử tự do cũng không thể có đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đòi hỏi “ứng cử tự do” không thông qua hiệp thương của các thế lực thù địch, phản động là hoàn toàn trái pháp luật, thực chất đó chỉ là chiêu trò gây rối, phá đám cuộc bầu cử của chúng ta mà thôi.

Để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đẩy mạnh tuyên truyền làm cho mọi người dân và toàn xã hội nhận thức đúng và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng chúng ta mới tạo được sự thống nhất cao trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng với đó, thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền chúng ta cần cung cấp kịp thời các thông tin chính thống, thiết thực về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các thông tin chính thống là cách để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.   

Phùng Kim Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng vì dân

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

 

31/01/2021
Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!

BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển. 

31/01/2021
Kiên định bảo vệ chế độ chính trị

BHG - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chương I với 13 điều quy định về vị trí vai trò của nhân dân; vị trí vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội… 

30/10/2020
Duy ý chí "căn bệnh" nguy hiểm cần tránh

BHG - Ý chí là một trong những yếu tố làm nên phẩm chất, bản lĩnh của con người. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà không tuân theo quy luật khách quan, hay coi ý chí là "chìa khóa vạn năng" để giải quyết mọi công việc mà không xuất phát từ thực tiễn cuộc sống thì lại là duy ý chí - một trong những biểu hiện của căn bệnh "kiêu ngạo cộng sản" dễ làm người cách mạng tự sa ngã, biến chất,  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" – điều này hết sức nguy hiểm.

 

26/12/2020