Hà Giang

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng

10:17, 12/08/2020

BHG - Phòng, chống “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội và của toàn dân. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng đang tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì các thế lực lại càng ra sức xuyên tạc, chống phá trên nhiều phương diện. Chúng tập trung xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lạc ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là rất quan trọng và cấp thiết trong tình hình hiện nay

Trên thực tế có một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng ở các mức độ khác nhau, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhiệt huyết, không hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nghĩa vụ; thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào lý tưởng, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Họ còn thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ nghĩa cá nhân trong họ trỗi dậy, chi phối, khiến cho họ hành động thực dụng vì lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm…

Vì vậy, phải tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Bởi vì công tác tư tưởng, lý luận có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Do đó, phải tập trung khẳng định, bảo vệ và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên, liên tục và mang tính phổ thông, đại chúng. Đồng thời phải tích cực đấu tranh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu như: Thường xuyên giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và những hạn chế không thể tránh khỏi trên con đường phát triển.

Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nêu cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực ngay trong cơ quan, đơn vị mình, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có tính định hướng đúng đắn nhằm cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề kinh tế, chính trị, đối ngoại… quan trọng của đất nước; chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cần có những chủ trương, giải pháp hành động mạnh mẽ, đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giáo dục đạo đức trong Đảng và trong xã hội với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Phải bắt đầu “tu thân”, phải học làm người rồi mới làm cán bộ như Bác Hồ đã dạy. Tăng cường kỷ luật, pháp luật, sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và quản lý cán bộ, bảo đảm lựa chọn đúng người có đức, có tài vào bộ máy và cơ quan lãnh đạo các cấp…

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây dựng cho ta mạnh về mọi mặt, nhất là giữ vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa. Chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ” trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao “sức đề kháng” của mọi cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập. Đây là biện pháp tốt nhất, tích cực chủ động nhất để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trung tá Đặng Công Thành (Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng)


Cùng chuyên mục

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

BHG - Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.

 

29/11/2019
Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

29/07/2020
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19

BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.

 

24/07/2020