Thành quả công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo không thể xuyên tạc, phủ nhận

Thứ Hai, 09/09/2019, 08:23 (GMT+7)

BHG - Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Vì vậy, phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cấp thiết, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sự cố tình xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch

Qua 33 năm đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN)... Đó là cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá rất cao.

Ảnh minh họa. TTXVN.
Ảnh minh họa. TTXVN.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch không những cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mặt khác, “họ” còn “tìm kiếm” và cố tình đưa ra những thông tin hằn học, nhai lại những luận điệu cũ rích nhằm hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận công lao to lớn của Người; vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hạ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, gây mất niềm tin trong nhân dân, làm cho dân xa Đảng, mất đoàn kết nội bộ, kích động tâm lý xã hội.

Không dừng lại ở đó, “họ” còn triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, nhất là lợi dụng việc Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công kích Đảng, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, chúng còn công khai đòi đánh đổ, kêu gọi giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, xóa Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, trong xã hội xuất hiện thêm nhiều luận điệu nhằm hạ thấp, phủ nhận thành quả sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta; cố tình tạo dư luận để thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước của những kẻ suy thoái, biến chất. Đồng thời, “họ” ra sức “khuyên nhủ” chúng ta phải đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản để được tự do...

Một bộ phận phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đã “phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”; “nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Chúng phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới, rêu rao và đổ lỗi cho sự lựa chọn con đường đi lên CNXH, đòi thay đổi con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, từ đó, đòi thay đổi thể chế chính trị XHCN, phủ nhận và từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; tìm mọi cách cản trở công cuộc xây dựng CNXH, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước...

Một số giải pháp phòng, chống và ngăn ngừa

Phòng, chống và ngăn ngừa những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng và thành tựu công cuộc đổi mới, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta thực sự là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh, chắc chắn, xứng đáng với vai trò tiền phong. Để chủ động phòng, chống vấn đề này hiệu quả, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cốt yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời, cảnh giác, nhận diện và đánh giá đúng thực chất và tác hại của những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước để kiên định lý tưởng cộng sản, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH đã lựa chọn.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển, xây dựng đất nước ta “kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất”. Trong quá trình đó, phải “xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững”, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, khẳng định những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu của nhân dân ta 33 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, để những thông tin hạ thấp, bôi nhọ “cố tình xuyên tạc, phủ nhận” ấy chỉ là những “bàn tay không che nổi mặt trời” - không thể phủ nhận được sự thật đang hiện hữu sinh động hằng ngày trên đất nước Việt Nam.

Trung tá. ThS Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

.